Protokół z Zebrania Wiejskiego


Stawy Monowskie, dnia: 13.12.2014r.

 Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia: 13.12.2014r.

Zebranie otworzył sołtys Arkadiusz Kuwik. Zebranie uzyskało prawomocność
w II terminie o godz: 17:15.

Porządek zebrania:

1 Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.

2 Uchwalenie porządku zebrania.

3 Powołanie protokolanta (sekretarza) zebrania.

4 Powołanie komisji uchwał i wniosków.

5 Dyskusja dot. Projektu Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego w sołectwie Stawy Monowskie.

6 Omówienie spraw bieżących.

7 Pytania, wolne wnioski.

8 Zakończenie zebrania.

Na Zebranie Wiejskie w imieniu Wójta Gminy Oświęcim przybył Radny Rady Gminy Oświęcim p. Mirosław Smolarek.

Ad. 2

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Na protokolanta zebrania został wybrany Stanisław Pędziwiatr.

Ad. 4

Komisja Uchwał i Wniosków w osobach:

Anna Hałat, Magdalena Nurek, Marcin Gałązka.

Ad. 5

Propozycję planu przestrzennego w trakcie projektu studium przedstawił sołtys Arkadiusz Kuwik na podstawie wstępnego projektu przygotowanego przez Urząd Gminy Oświęcim. Wyjaśnienia odnośnie procedury ze strony Urzędu Gminy przedstawił Radny Gminy
p. Mirosław Smolarek.

Z uwagi na duży sprzeciw zdecydowanej większości obecnych na zebraniu posiadających działki w terenie oznaczonym na planie literką ZŁ i R została podjęta uchwała:

Treść uchwały:

„Uchwała podjęta na Zebraniu Wiejskim w Stawach Monowskich w dniu 13.12.2014r.
w sprawie Studium Zagospodarowania Terenu. Proponuje się wyznaczenie strefy ZŁ od strefy Natury 2000 - 20 metrów od linii brzegowej stawów hodowlanych i od granicy obszaru górniczego, a pozostałą część przeznaczyć na strefę MNZ. Potwierdzone zostanie to listą obecności oraz wnioskami właścicieli działek”.

Uchwała została przegłosowana: jednogłośnie.

Oprócz uchwały podjętej na zebraniu każdy właściciel działki powinien złożyć
w Urzędzie Gminy Oświęcim wniosek o zmianę w studium zagospodarowania do dnia 19.12.2014r.

Ad.6

Sołtys Arkadiusz Kuwik przedstawił bieżące sprawy dot. naszego sołectwa:

a)      Drogi ul. Objazdowa i ul. Ustronna

b)      Sprawa zagospodarowania stawów hodowlanych z kierunkiem turystyczno-rekreacyjnym.

Ad. 7

Pytania dot. procedury składania wniosków z uwagami w Urzędzie Gminy Oświecim.

Ad. 8

Na tym zakończono Zebranie Wiejskie.

 

Przewodniczący zebrania sołtys Arkadiusz Kuwik

Protokolant zebrania p. Stanisław Pędziwiatr