Statut Sołectwa


STATUT SO£ECTWA STAWY MONOWSKIE

 

Gmina Oświęcim

Województwo Małopolskie

 

Rozdział I - METRYKA SO£ECTWA

 

§ 1

Statut uchwalony przez Radę Gminy w Oświęcimiu w dniu

6 października 2004 r. uchwałą Nr XXI / 163 / 04.

 

§ 2

Terenem działania sołectwa jest wie. Stawy Monowskie.

 

§ 3

Sołectwo zamieszkuje na dzień 31 grudnia 2003 r. 306 mieszkańców, w tym uprawnionych do głosowania 230 osób. Obszar sołectwa wynosi 360 ha, w tym 46 gospodarstw rolnych, przeciętna gospodarstwa wynosi 1,89 ha. W sołectwie działają organizacje społeczne i instytucje.

 

§ 4

Herbem sołectwa jest pięć pałek trzcinowych na niebieskim tle.

 

 

Rozdział II - POZYCJA PRAWNA SO£ECTWA

 

§ 5

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy.

2. Sołectwo, jako jednostka pomocnicza Gminy posiada i realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym statucie.

3. Statut sołectwa okre.la kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa jak i jego organów oraz organizację wewnętrzną.

4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.

5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych Gminy.

6. Rozstrzygnięcia organów Gminy dotyczące żywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów Gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne interesy mieszkańców sołectwa.

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego statutu.

8. Granice terytorium sołectwa z określeniem przylegających sołectw ustala uchwała rady Gminy, stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

9. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział ewentualnie powołanie jednostek niższego rzędu następuje z ważnych powodów ogólnogminnych w drodze uchwały rady Gminy pod następującymi warunkami:

a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają interes społeczno – prawny w zmianach granic sołectwa.

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych zmianami terytorialnymi sołectwa.

10. Konsultacje przeprowadza się poprzez umożliwienie mieszkańcom sołectwa zgłaszanie uwag do projektu uchwały przez okres 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy.

11.Na wniosek, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania mieszkańców przeprowadza się konsultację na zebraniu wiejskim.

 

 

Rozdział III - ZAKRES DZIA£ANIA

 

§ 6

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców sołectwa.

 

§ 7

1. OGÓLNOSPO£ECZNA I INTEGRACYJNA FUNKCJA

Zadania sołectwa obejmują w szczególności:

a) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi i instytucjami w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia,

b) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,

c) organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz,

d) podejmować działania w kierunku organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,

e) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpiecze ństwa i porządku publicznego,

f) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 

§ 8

1. W£ADANIE I UŻYTKOWANIE MIENIA

Sołectwo jest właściwe w sprawach:

a) właściwości, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych, zwanych mieniem gminnym, (komunalnym) -określonych w § 15 ust.1 pkt "d"

b) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd powierniczy

na zasadach bieżącego korzystania z tego mienia

w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z ustaleniami statutu

Gminy i niniejszego statutu,

c) przeznaczenie środków finansowych znajdujących się w jego dyspozycji,

d) kierunków, zakresu i form społecznych czynów komunalnych,

e) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów komunalnych socjalnych, kulturalnych, sportowych i innych

w ramach ustaleń i planów oraz budżetu Gminy.

 

§ 9

1. REALIZACJA FUNKCJI OGÓLNOGMINNYCH

Sołectwo współdziała z organami Gminy, wyraża opinię w sprawach dotyczących sołectwa oraz ustosunkowuje się w sprawach:

a) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa oraz uciążliwości środowiskowych,

b) lokalizacji inwestycji,

c) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i cieplną terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytkowych,

d) zmian w rozkładzie jazdy środków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,

e) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terytorium sołectwa,

f) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, usługowych i targowisk.

 

Rozdział IV - W£ADZE SO£ECTWA

§ 10

1. Organami sołectwa są:

a) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa.

b) Sołtys - organ wykonawczy sołectwa.

2. W sołectwie działa Rada Sołecka wspomagając sołtysa w jego funkcjach.

 

§ 11

1. Rada Gminy na wniosek zebrania wiejskiego może powołać także inne jednostki pomocnicze niższego rzędu (np. osadę lub inne) określając ich zadania i kompetencje odrębnym statutem.

2. Jednostki pomocnicze niższego rzędu podlegają statutowym organom władzy sołectwa.

 

§ 12

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wraz z organami samorządowymi niższego rzędu odpowiada kadencji rady Gminy, licząc od daty ich wyborów.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej wraz z organami samorządowymi niższego rzędu zarządza rada Gminy w terminie do 3 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

3. Nadzór i kontrole nad działalnością organów sołectwa sprawują organy Gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

 

Rozdział V - ZEBRANIE WIEJSKIE - KOMPETENCJE

§ 13

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w niniejszym statucie.

 

§ 14

1. ZMIANY STATUTU SO£ECTWA

Podejmowanie uchwał wnioskujących do rady Gminy o organizacji

i zakresie działania sołectwa, a zwłaszcza:

. zmiany kompetencji,

. struktury organów sołectwa,

. granic sołectwa,

. utworzenia innej jednostki niższego rzędu,

. zmiany zasad zarządzania,

. korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego,

. warunków korzystania z przysługującej sołectwu zdolności sądowej,

. zasad i uprawnień do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy.

2. PROGRAMOWANIE I PLANOWANIE

a) Uchwalanie wieloletnich programów rozwoju gospodarczego sołectwa, w porozumieniu z organami Gminy

b) Uchwalenie rocznych planów rozwoju gospodarczego sołectwa, w porozumieniu z organami Gminy

c) Uchwalenie odcinkowych planów gospodarczych przedsięwzięć, w porozumieniu z organami Gminy

d) Uchwalanie programu i planów społecznych czynów komunalnych w oparciu o środki własne sołectwa,

e) Uchwalanie programów wspólnych prac typu renowacyjno-konserwatorskiego z sąsiadującymi sołectwami oraz inicjatyw inwestycyjnych w porozumieniu z organami

Gminy.

3. WSPÓ£DZIA£ANIE Z ORGANAMI GMINY W SPRAWACH

ROZWOJU GOSPODARCZEGO

a) Występowanie do wójta Gminy z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi realizacji zadań i funkcji ogólnogminnych na terenie sołectwa,

b) Opiniowanie projektów planów szczegółowego zagospodarowania sołectwa w zakresie: komunikacji, handlu, usług, gastronomii, oświaty, wypoczynku,

c) Wszczynanie postępowania w sprawie zmian obszaru sołectwa lub połączenia się z sąsiadującymi sołectwami (sołectwem) oraz powoływaniem jednostek niższego rzędu.

 

§ 15

1. ZASADY GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

I GMINNYM

a) Wszystkie przysługujące do dnia 27 maja 1990 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 32 poz.191) mieszkańcom sołectwa prawa własności użytkowania lub inne prawa rzeczowe, majątkowe

zwane mieniem gminnym pozostają nienaruszone z mocy prawa.

b) Zebranie wiejskie ma prawo, wypowiadania się oraz opiniowania i decydowania, zgodnie z treścią art. 48 ust. 2 ustawy samorządowej o korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z mienia gminnego ( "Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego")

c) Przepis wymieniony w pkt. b stosuje się odpowiednio do jednostek niższego rzędu (art. 48 ust. 1a ustawy samorządowej)

d) We władaniu sołectwa znajdują się składniki mienia komunalnego przekazane przez radę Gminy sołectwu, a określone w załączniku nr 2 do nin. statutu.

e) Zebranie wiejskie:

1) występuje do rady Gminy z wnioskami o przekazanie wskazanych składników mienia komunalnego do korzystania i zarządzania ;

2) podejmuje uchwały dotyczące podejmowania lub odrzucania składników mienia komunalnego wskazanych przez organ Gminy

f) Zebranie wiejskie podejmuje działania oraz upoważnia sołtysa do sprawowania zwykłego zarządu mieniem.

Zasady zwykłego zarządu mieniem sprowadzają się do:

1) zachowania mienia i osiągania z niego normalnych korzyści, w tym pobierania dochodów i pożytków

2) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach jego obecnego przeznaczenia;

3) realizacji normalnej gospodarczej eksploatacji mienia.

g) Upoważnia się zebranie wiejskie do podejmowania działań

poza zwykłym zarządem mieniem, na warunkach ustalonych

w niniejszym statucie.

W szczególności zebranie wiejskie może podejmować uchwały, wymagające dla swej ważności zatwierdzenia przez Radę Gminy, w następujących sprawach:

1) sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, dzierżawy (powyżej 3 lat) lub najmu składników mienia gminnego,

2) zbycie w trybie nieodpłatnym na cele kulturalno-społeczne i kultu religijnego mienia gminnego.

3) przyjęcie darowizny nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

 

§ 16

1. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

a) Sołectwo posiada środki finansowe w ramach budżetu Gminy w tym wyodrębnione proporcjonalnie dla jednostek niższego rzędu.

b) W celu realizacji zadań w ramach w/w środków zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy i przedkłada go wójtowi Gminy.

c) Po otrzymaniu preliminarza (z wykazem zadań do realizacji) - wójt Gminy ujmuje te wydatki w projekcie uchwały budżetowej w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

d) W ciągu roku budżetowego - zebranie wiejskie (względnie z upoważnienia rada sołecka) może wnioskować o przeniesienie środków na inne zadania celowo uzasadnione.

e) Dochodami sołectwa są:

1) udział w budżecie Gminy w wysokości określonej w uchwale rady Gminy dot. procentowego odpisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych

(danego sołectwa)

2) przychody własne pochodzące z wpływów określonej działalności, w tym:

. dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem gminnym i komunalnym określone w § 15 pkt "d",

. dochody z najmu lub dzierżawy obiektów będących w gestii sołectwa,

. dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

. dotacje celowe z budżetu Gminy,

. dobrowolne wpłaty i darowizny od osób fizycznych

i prawnych.

f) środki określone w planie finansowym sołectwa przeznacza się na zadania własne Gminy w tym lokalne sołectwa,

a w szczególności:

1) dofinansowanie komunalnych czynów społecznych,

2) wyposażenie, remont i utrzymanie dróg gminnych i rolniczych,

3) utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa,

4) pokrycie kosztów związanych z działalnością technicznoorganizacyjną organów sołectwa.

g) środki finansowe sołectwa objęte są budżetem Gminy i gromadzone

na rachunku podstawowym Gminy. Dysponentami tych środków (zgodnie z zatwierdzonymi kierunkami i zadaniami określonymi przez zebranie wiejskie) są osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem budżetu Gminy.

h) Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzona jest przez Urząd Gminy i objęta sprawozdawczością Gminy.

i) Gospodarka finansowa sołectwa objęta jest kontrolą komisji rewizyjnej rady Gminy i innych komisji, a także organów kontrolno-nadzorczych (RIO, NIK itp.).

 

 

§ 17

1. UPRAWNIENIA KONTROLI SPO£ECZNEJ

a) Zebranie wiejskie może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli instytucji, której problemy są przedmiotem jego zainteresowanie.

b) Formami kontroli społecznej zebrania wiejskiego mogą być m. in.:

1) brak aprobaty dla określonych postaw i działalności,

2) wyrażanie pochwały, szacunku dla danej działalności,

3) podanie do wiadomości publicznej swego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

c) Zebranie wiejskie i upoważnione przez nie organy sołectwa mogą zwrócić się do organów Gminy o przeprowadzenie kontroli specjalistycznej we wskazanym organie (instytucji).

d) Wyniki kontroli są przedstawiane zebraniu wiejskiemu oraz wójtowi Gminy.

 

Rozdział VI - PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO

§ 18

1. ZEBRANIE WIEJSKIE

a) Zebranie wiejskie tworzą wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych.

b) Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia, zgodnie z jego regulaminem, do:

. zabierania głosu w dyskusji,

. przedstawiania wniosków i projektów uchwał,

. głosowania,

. składania oświadczeń,

. żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia bądź deklaracji itp.

c) W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć "z urzędu" przedstawiciele wójta Gminy, zabierać głos i składać oświadczenia poza regulaminowym porządkiem obrad.

 

§ 19

1. ZWO£YWANIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

a) Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek rady sołeckiej,

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/10 uprawnionych do

udziału w zebraniu wiejskim,

4) na wniosek wójta Gminy,

5) w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania zebrania upoważnia się wskazanego członka rady sołeckiej na mocy

Zarządzenia Wójta Gminy, po zasięgnięciu opinii rady sołeckiej.

 

§ 20

1. ZEBRANIE ZWYK£E I NADZWYCZAJNE

a) Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, a w szczególności w okresie przedwiosennym i przed zakończeniem roku

budżetowego.

b) Uchwalenie budżetu sołectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu Gminy.

c) Zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys:

. w porozumieniu z radą sołecką,

. na wniosek rady lub wójta Gminy w terminie 10 dni, bądź jeżeli warunki na to pozwalają wcześniej od daty zgłoszenia wniosku.

d) O zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców sołectwa, co najmniej 7 dni przed jego terminem zgodnie z miejscowymi warunkami, zamieszczając w szczególności proponowany porządek obrad oraz zakres proponowanych do podjęcia uchwał. Zawiadomienie powinno zawierać informację, na czyj wniosek zebranie jest organizowane. W każdym przypadku ogłoszenie – zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego wywiesza się przed siedzibą sołtysa.

2. WAŻNOŚĆ ZEBRANIA WIEJSKIEGO I PRAWOMOCNO.Ć

UCHWA£

a) Wymagane "quorum" dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowanych

uchwał wynosi, co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

b) Przepisu wymienionego w pkt. a) nie stosuje się gdy zebranie odbywa się w II terminie, tzn. po upływie 15 minut od ustalonego terminu. Ewentualność drugiego terminu, jako

przesłanki ważności zebrania oraz podjętych na nim uchwał podaje się w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.

c) Uchwały (i wnioski) zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym, wyjąwszy przeprowadzanie wyborów oraz odwołanie sołtysa jak i członków rady sołeckiej.

d) Uchwały i wnioski zapadają zwykłą większością głosów co oznacza, że liczba głosów "za" przewyższa liczbę głosów "przeciw".

3. KIEROWANIE OBRADAMI

a) Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu sołtys.

b) W razie nieobecności sołtysa lub uzasadnionej niemożności prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej lub inny wybrany

przez zebranie członek rady.

c) Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie.

d) Obrady są protokołowane i wraz z uchwałami oraz wnioskami są niezwłocznie (7 dni) przekazywane do urzędu Gminy.

Rozdział VII - SO£ECKA ORDYNACJA WYBORCZA

 

§ 21

1. ZARZ¥DZANIE WYBORÓW

a) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 12 statutu.

b) W zarządzaniu o wyborach podaje się:

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego,

2) propozycję porządku obrad, a w szczególności:

. wyborów przewodniczącego zebrania,

. sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za kadencję,

. dyskusja nad sprawozdaniem,

. powołanie komisji wyborczej,

. zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

. przeprowadzanie głosowania,

. ogłoszenie wyników wyborów.

c) zebranie wyborcze otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego zebrania wójt Gminy lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Gminy.

d) zebranie wiejskie określa ilość członków rady sołeckiej zgodnie z § 32 pkt 1 nin. statutu

2. WARUNKI WA¯NO.CI UCHWA£ WIEJSKIEGO ZEBRANIA

WYBORCZEGO

Warunki określają przepisy § 20 ust. 2 niniejszego statutu oraz art. 36 ust. 2 ustawy samorządowej.

 

3. KOMISJA WYBORCZA

a) Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza komisja wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.

b) Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

c) Do zadań komisji wyborczej należy:

1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzania wyborów, a m.in.

. oddzielnego wyboru sołtysa od wyboru członków rady sołeckiej,

. głosowanie na członków rady sołeckiej odbędzie się jednocześnie na całą listę

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

3) przygotowanie warunków organizacyjnych (urna wyborcza) i przeprowadzanie tajnego głosowania,

4) ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich ogłoszenia,

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy członkowie komisji wyborczej.

4. BEZPO.REDNIE WYBORY I NIEOGRANICZONA LICZBA

KANDYDATÓW

a) Wybory sołtysa oraz członków rady sołeckiej są tajne, bezpośrednie, o nieograniczonej liczby kandydatów. Uprawnionym do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej są stali

mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych.

b) Uprawnieni i obecni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym.

c) Kandydaci na sołtysa i poszczególnych członków rady sołeckiej muszą posiadać czynne i bierne prawo wyborcze do rady Gminy i nie są pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. Liczba zgłoszeń na kandydatów może być zamknięta dopiero na mocy przyjętego wniosku zebrania wyborczego.

d) Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej odbywa się wyłącznie osobiście.

5. KARTY DO TAJNEGO G£OSOWANIA

a) Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują na kartach do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady Gminy

b) Na karcie do głosowania winny znajdować się oficjalnie zgłoszone kandydatury

c) Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie przedartych,

2) inne niż wymienione w pkt "a"

3) skreślone niezgodnie z zasadami głosowania na całą listę

6. USTALENIE WYNIKÓW G£OSOWANIA I WYBORÓW

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów.

 

Rozdział VIII ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 22

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencje zebrania wiejskiego z zastrzeżeniem § 33 ust. 4 pkt. "e" statutu.

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź rady sołeckiej w całości albo poszczególnych członków rady uchwala rada Gminy, ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.

W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do rady bąd. wójta Gminy.

4. O odwołanie mogą występować:

a) Rada bądź wójt Gminy w przypadku działalności niezgodnej z prawem i statutem Gminy

b) sołtys w przypadku odwołania członków rady sołeckiej

c) stali mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 30 % podpisów uprawnionych do głosowania

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia rada Gminy nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski:

a) stawiające zarzuty niewywiązywania się z obowiązków statutowych,

b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego,

c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.

6. Odwołanie może nastąpić zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się z usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje "Komisję odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.

9. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.

10. Sołtys ( członek rady sołeckiej ) może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji.

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu sołtysa ( członka rady sołeckiej ) jest równoznaczne z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów uzupełniających na wymienione funkcje, przy odpowiednim zastosowaniu przepisu § 21 niniejszego statutu.

 

Rozdział IX - SO£TYS - ORGAN WYKONAWCZY SO£ECTWA

§ 23

Sołtys sprawuje funkcję organu wykonawczego sołectwa.

 

§ 24

1. Sołtysa, jako organ wykonawczy sołectwa, niniejszy statut wyposaża w następujące podstawowe kompetencje:

a) reprezentanta sołectwa,

b) organizatora zadań sołectwa,

c) administratora mienia gminnego i komunalnego,

d) wykonawcy określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie.

2. Działalność sołtysa, jako organu wykonawczego sołectwa, wspomaga rada sołecka.

 

§ 25

1. SO£TYS - REPREZENTANT SO£ECTWA

Do uprawnień sołtysa, jako reprezentanta sołectwa, zalicza się w szczególności:

a) Występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotyczą społecznych i prawnych, w tym statutowych interesów sołectwa.

b) Udział w sesjach rady Gminy z prawem głosu doradczego i występowania w imieniu sołectwa.

c) Udział w działalności wykonawczej wójta Gminy, w szczególności, gdy sprawy dotyczą sołectwa, prezentowanie wójtowi Gminy potrzeb i bieżącego stanu sołectwa, wspólnych narad ogółu sołtysów Gminy poświęconych realizacji spraw ogólnogminnych.

Decyzje dotyczące szczegółowego zakresu i form udziału sołtysa w posiedzeniach podejmuje wójt Gminy.

d) Występowanie wobec organów Gminy z inicjatywami w ramach zdolności sądowej sołectwa i uprawnień do jej posiadania na mocy ustaleń niniejszego statutu.

e) Zwoływanie zebrania wiejskiego i przewodniczenia jego obradom z uwzględnieniem przepisu § 19, 20 pkt 3 niniejszego statutu.

f) Wnoszenie skarg i z tego tytułu reprezentowanie sołectwa.

g) Informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich ważniejszych

dla sołectwa sprawach.

 

§ 26

1. UCZESTNICTWO SO£TYSA W PRACACH RADY GMINY

a) Sołtys uczestniczy w pracach rady Gminy na zasadach szczegółowo ustalonych w odrębnej uchwale rady Gminy i postanowieniach niniejszego statutu.

b) Sołtys w szczególności:

1) bierze udział w sesjach rady Gminy, jednakże bez prawa głosowania nad uchwałami,

2) ma prawo głosu w dyskusji radnych na sesji, zgodnie z regulaminem rady,

c) Sołtysowi przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej na mocy odrębnej uchwały rady Gminy.

 

§ 27

1. SO£TYS - ORGANIZATOR ZADAŃ SO£ECTWA

Uprawnieniami sołtysa objęte są w szczególności następujące sprawy:

a) Projektowanie programów i planów działań sołectwa oraz przedkładanie ich zebraniu wiejskiemu.

b) Przygotowywanie dla zebrania wiejskiego projektów rozstrzygnięć (uchwał), należących z mocy niniejszego statutu do jego kompetencji decyzyjnych, opiniodawczych, wnioskodawczych i kontrolnych.

c) Przygotowywanie projektów budżetu sołectwa oraz podejmowanie odpowiednich działań konsultacyjnych z wójtem Gminy.

d) Organizowanie oraz koordynowanie inicjatyw jak i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków społeczności wiejskiej, w szczególności poprzez projektowanie,

zachęcanie propagowanie oraz realizację społecznych czynów komunalnych.

e) Podejmowanie działań wykonawczych wespół z radą sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiejskiego i uchwał rady Gminy odnoszących się do sołectwa oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 28

1. SO£TYS - ADMINISTRATOR MIENIA GMINNEGO I KOMUNALNEGO

a) Sołtys podejmuje w szczególności czynności przygotowawcze oraz wykonawcze związane z administracją składników mienia gminnego oraz powierzonego sołectwu mienia komunalnego, korzystając ze współdziałania, opinii i wniosków rady sołeckiej w granicach zarządu zwykłego, określonego w § 15 niniejszego statutu.

b) Sołtys sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mieniem komunalnym (gminnym) w granicach określonych w § 15 niniejszego statutu oraz przyznanych sołectwu praw do zarządzania, korzystania oraz rozporządzania dochodami płynącymi z mienia, a z powyższego tytułu ponosi prawną odpowiedzialność.

c) Sołtys występuje do wójta Gminy z wnioskami, propozycjami, inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje "zwykłego zarządu".

d) Sołtys może występować przed sądem na zasadzie posiadanej przez sołectwo zdolności sądowej określonej postanowieniami niniejszego statutu oraz upoważnienia zebrania wiejskiego w sprawach należących do statutowej kompetencji sołectwa.

e) Sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej Wójta Gminy w sprawach administracji mieniem, będącym w gestii sołectwa.

§ 29

1. ZADANIA SO£TYSA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Sołtys podejmuje, określone przepisami prawa, zadania z zakresu administracji publicznej. W szczególności:

a) współdziała z organami Powiatowej Inspekcji Sanitarnej a także zakładami ubezpieczeń społecznych służby zdrowia w kwestiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłaszania chorób zakaźnych, właściwego poziomu sanitarnego wsi.

b) współorganizuje działania oraz zapobiega bezpośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich skutki.

c) współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce przeciwpożarowej i   przeciwpowodziowej

d) opiniuje wnioski mieszkańców sołectwa w sprawach m.in. przyznania pomocy, o ulgi i umorzenia podatkowe, opłat i innych należności.

e) w zakresie ustalonym przez radę Gminy dokonuje poboru podatków i innych świadczeń pieniężnych.

 

§ 30

1. UPRAWNIENIA SOTYSA, JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

a) Sołtys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

b) Korzystanie z ochrony prawnej polega w szczególności na:

1) wzmocnionej przepisami prawa ochronie przed bezprawnymi atakami na jego osobę,

2) surowszej odpowiedzialności, gdy wykonywane funkcje publiczne są wykorzystywane dla czynów przestępczych,

3) ściganiu z urzędu, z oskarżenia prokuratorskiego, za przestępstwa popełnione na funkcjonariuszach publicznych.

c) Sołtysowi przysługuje pomoc prawna urzędu Gminy w sprawach ustawowego korzystania z ochrony prawnej w toku sprawowania mandatu.

 

§ 31

1. SO£TYS PRACOWNIK SAMORZ¥DOWY

a) Na mocy odrębnego, indywidualnego upoważnienia, opartego na przepisie art. 39 ust. 4 ustawy samorządowej, sołtys załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej.

b) Rodzaje i zakres indywidualnych spraw, o których mowa w ust. 1, okre.la rada Gminy.

c) Wójt Gminy, gdy zachodzą po temu korzystne warunki, występuje do rady Gminy z wnioskiem o ustanowienie stosownego upoważnienia dla sołtysa.

d) Szczegółowy zakres indywidualnych spraw, załatwianych przez sołtysa, nadzór nad ich prowadzeniem, warunki umowy realizującej ustawowe upoważnienie, wprowadzone są do regulaminu organizacyjnego urzędu Gminy.

 

Rozdział X - RADA SO£ECKA - KOMPETENCJE

§ 32

1. Rada sołecka składać się może od 5 - 7 osób.

2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego działalności, jako organu wykonawczego sołectwa; w szczególności w realizacji zadań o charakterze planującym, wykonawczymi zarządzającym.

3. Rada sołecka działa kolegialnie.

4. Rada sołecka uchwala okresowe plany pracy dla swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy swoich członków. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Kompetencją rady sołeckiej objęte są w szczególności następujące sprawy:

a) opracowanie projektów budżetu sołectwa oraz programów i planów działań.

b) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów oraz inicjuje i prowadzi na terenie sołectwa prace możliwe do wykonania małymi nakładami finansowymi i przy współudziale mieszkańców (systemem gospodarczym).

c) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji.

d) wyrażanie opinii oraz pełnienie roli stałego komitetu komunalnych czynów społecznych w ramach udzielonych uprawnień przez zebranie wiejskie.

6. W celu integracji społecznej działań środowiska wiejskiego, rada sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji samorządowych, zawodowych

i społecznych działających w sołectwie, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować organizatorskie inicjatywy współdziałania.

 

Rozdział XI - NADZÓR SO£ECTWA

§ 33

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje rada Gminy oraz wójt, a w zakresie spraw finansowych także skarbnik Gminy.

2. Nadzór nad działalnością samorządu sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Sołtys przekazuje wójtowi Gminy - w terminie 7 dni od ich podjęcia - uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego i rady sołeckiej.

4. środki nadzoru, to:

a) rozpatrywanie przez radę Gminy sprawozdań z działalności gospodarczej, zarządzającej i finansowej sołectwa,

b) dokonywanie przez radę Gminy oceny stanu sołectwa,

c) przeprowadzanie lustracji sołectwa przez radnych wyznaczonych uchwałą rady Gminy, ewentualnie komisję rewizyjną rady Gminy,

d) wyrażanie stanowiska w drodze uchwały rady Gminy w sprawach realizacji statutowych zadań sołectwa,

e) w przypadku powtarzającego się naruszenia ustaw lub uchwał rady Gminy jakich dopuszcza się sołtys, wójt wzywa sołtysa do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku wnioskuje do rady Gminy o odwołanie sołtysa i wyznaczenie do czasu wyboru nowego sołtysa osoby, która będzie pełnić jego funkcję. Wybory zarządza się w terminie do 3 miesięcy od daty odwołania sołtysa. § 21 stosuje się odpowiednio

5. Bieżący nadzór nad statutową działalnością sołectwa sprawuje wójt Gminy.

6. Wójt i wyznaczeni pracownicy urzędu Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.

 

§ 34

1. Uchwała zebrania wiejskiego lub akt wydany przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały zebrania

wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej w całości lub w części orzeka rada Gminy uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej w trybie określonym w § 33 pkt. 3.

2. Wójt może wstrzymać wykonywanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej na okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia ich przedłożenia, w trybie określonym w § 33 pkt. 3 jeżeli wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu administracji publicznej wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.

3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada Gminy nie stwierdza nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej ograniczając się do wskazania uchwałą, iż zostały wydane z naruszeniem prawa.

4. Projekty uchwał rady Gminy, o których mowa w ust. 1-2 sporządzane są przez komisję rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

5. Jeżeli uchybiono obowiązkowi, o którym mowa w § 33 pkt 3, termin do stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej biegnie od daty przedłożenia radzie Gminy, na jej żądanie uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa z zakresu administracji

publicznej.

6. Nie stwierdza się nieważności uchwały zebrania wiejskiego lub aktu wydanego przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia.

 

Rozdział XII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Spory między organami sołectwa oraz jednostkami niższego rzędu na tle interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań (sprzeciwu) wobec decyzji organów Gminy naruszających istotne interesy sołectwa, rozpatruje rada Gminy (§ 5 pkt 6 statutu).

 

§ 36

Zmiany niniejszego statutu wymagają opinii samorządu sołectwa.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Fabia