Zebranie Wiejskie 12.09.2016r.


Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stawy Monowskie,
z dnia: 12.09.2016r.

Na Zebranie Wiejskie przybyli:

Mieszkańcy Sołectwa Stawy Monowskie, Wójt Gminy Oświęcim, Z-ca Wójta Gminy Oświęcim, zaproszeni goście.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.

 2. Uchwalenie porządku zebrania.

 3. Przedstawienie informacji przez z-cę Wójta Gminy Oświęcim p. Mirosława Smolarka w sprawie Ośrodka Zdrowia we Włosienicy, działającego od 1 września 2016r.

 4. Powołanie protokolanta (sekretarza) zebrania.

 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

 6. Omówienie kwestii związanej z protestem mieszkańców dotyczącym koncepcji ewentualnej lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt w sąsiedztwie sołectwa Stawy Monowskie.

 7. Informacje Wójta o pracy Urzędu Gminy, realizacji planu rozwoju wsi Stawy Monowskie na kolejne lata.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  - wniosku do Wójta Gminy Oświęcim o uwzględnienie w budżecie Gminy Oświęcim na rok 2017 przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego jak
  w załącznikach do niniejszej uchwały.

 9. Dyskusja dot. spraw bieżących, pytania, wolne wnioski.

 10. Zakończenie zebrania.

   

  Ad. 1

  Zebranie Wiejskie otworzył sołtys Arkadiusz Kuwik, które w II terminie o godz. 18:00 uzyskało prawomocność. Obecnych na Zebraniu Wiejskim zgodnie z Rozdziałem VI §18 pkt. 1 a Statutu Sołectwa Stawy Monowskie było 40 osób. 

  Ad. 2

  Porządek Zebrania został przyjęty stosunkami głosów: jednogłośnie. 

  Ad. 3

  W tym punkcie Z-ca Wójta Gminy Oświęcim p. Mirosław Smolarek przekazał informacje
  w sprawie funkcjonowanie Przychodni we Włosienicy, która działa od 01 września 2016r., gdzie lekarze przyjmują pacjentów i umawiają wizyty domowe jak również opiekę zdrowotną zapewnia pielęgniarka środowiskowa. Pan Smolarek powiedział również, że na miejscu
  w Przychodni są pobieranie próbki do badań. Udzielił także informacji o kończącym się remoncie Szkoły Podstawowej we Włosienicy, który był niezbędny do dalszego funkcjonowania placówki.

  Ad. 4

  Przystąpiono do wybrania protokolanta zebrania. Zgłoszono jedną kandydaturę p. Magdaleny Nurek, która została przyjęta przez Zebranie Wiejskie stosunkami głosów: jednogłośnie.

  Ad. 5

  Do komisji uchwał i wniosków zgłoszono następujących kandydatów:

  - Paweł Krzemień

  - Beata Płoszczyca - Jurzak

  - Krzysztof Krzemień

  Propozycja takiego składu komisji przyjęta została przez Zebranie Wiejskie stosunkiem głosów: jednogłośnie.

  Ad. 6

  W tym punkcie omówiono kwestię związaną z protestem mieszkańców dotyczącym koncepcji ewentualnej lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt w sąsiedztwie sołectwa Stawy Monowskie. Inwestor przedstawił wizualizację inwestycji, którą chciałby podjąć oraz omówił zasady funkcjonowania schroniska łącznie z terenami bezpośrednio przyległymi. Po długiej dyskusji, wielu pytań i obaw przystąpiono do głosowania w kwestii powstania schroniska.

  W głosowaniu jawnym brało udział 37 osób.

  Za powstaniem schroniska opowiedziało się 5 osób, przeciw było 25 osób, wstrzymało się od głosu 7 osób.

  Ad. 7

  Wójt Gminy Oświęcim p. Albert Bartosz przedstawił Zebraniu Wiejskiemu informację na temat inwestycji, jakie były podejmowane w ostatnim czasie w sołectwie Stawy Monowskie oraz jakie nas jeszcze czekają.

  - nadbudowa Remizy – wykonana w 2015r.

  - zakup samochodu strażackiego dla OSP Stawy Monowskie – sierpień 2016r.

  - remont ul. Centralnej w części bez nawierzchni asfaltowej – przełom września
  i października 2016r.

  Wójt nadmienił również, że sołtys Sołectwa Stawy Monowskie p. Arkadiusz Kuwik cieszy się dużym zaufaniem w społeczności strażaków i został wybrany na Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w gminie Oświęcim, co potwierdza o dużym zaangażowaniu społecznym sołtysa nie tylko w samym sołectwie ale i całej gminie.

  Ad. 8

  Podjęcie uchwał w sprawach:

  - wniosku do Wójta Gminy Oświęcim o uwzględnienie w budżecie Gminy Oświęcim na rok 2017 przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

  Przedsięwzięcie nr 1: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwie Stawy Monowskie przy ul. Objazdowej z kalkulacją kosztów 10.000,00 zł

  Przedsięwzięcie nr 2: Organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych
  i rekreacyjnych w Sołectwie Stawy Monowskie z kalkulacją kosztów 3.721,87 zł

  Ad. 9

  Dyskusje, jakie podjęto na zebraniu dot.:

  - budowy kanalizacji z przydomowymi oczyszczalniami,

  - zasypywania rowów przy drogach gminnych, co powoduje ograniczenie odpływu wód deszczowych z działek,

  - brak nadzoru przy odbiorach inwestycji w temacie mostków z odpowiednią rurą przepustową oraz rowu,

  - konsekwencji braku koszenia nieużytków rolnych,

  - nie zatrzymywania się pociągów osobowych na stacji we Włosienicy, a w związku z tym mocno utrudnionej komunikacji na linii do Skawiny i Krakowa,

  - nieustającego zapachu fetoru,

  - składania deklaracji do lekarzy w Przychodni we Włosienicy oraz odbierania kartotek
  z obecnych ZLA

  Ad. 10

  Zakończenie zebrania.

  Magdalena Nurek - Protokolant

  Arkadiusz Kuwik - Sołtys, Przewodniczący Zebrania Wiejskiego.

  ~sołtys~