ZEBRANIE WIEJSKIE


Zebranie Wiejskie

Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Stawy Monowskie na Zebranie Wiejskie (Sprawozdawcze za rok 2012), które odbędzie się w Remizie OSP Stawy Monowskie, w dniu 06 marca 2013r. o godz. 17:30 – I termin, 17: 45 - II termin.

           Plan zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
 2. Uchwalenie porządku zebrania.
 3. Powołanie protokolanta (sekretarza) zebrania.
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej.
 6. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2013, zgodnie z uchwałą budżetową podjętą w dniu 28 grudnia 2012 roku przez Radę Gminy Oświęcim, dla przyznanej kwoty 3833,00 zł.
 7. Informacje dot. Informatora Samorządowego SMS (SISMS.pl).
 8. Informacje Pani Wójt o pracy Urzędu Gminy, realizacji planu rozwoju wsi Stawy Monowskie przedstawionego przez sołtysa i Radę Sołecką na kolejne lata.
 9. Informacje dot. wchodzącej w życie od 1 lipca 2013r Ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w Gminach.
 10. Dyskusja dot. spraw bieżących, pytania, wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

Proszę wszystkich mieszkańców sołectwa o liczne przybycie na zebranie.